www.5129.net > 索开头的成语接龙大全

索开头的成语接龙大全

索隐行怪 → 怪雨盲风 → 风卷残云 → 云消雾散 → 散马休牛 → 牛毛细雨→ 雨过天青 → 青红皂白 → 白日做梦 → 梦寐以求 → 求志达道 → 道听途说 → 说白道绿 → 绿水青山 → 山穷水尽 → 尽善尽美 → 美中不足 → 足智多谋 → 谋事在人 → 人定胜天 → 天外有天 → 天伦之乐 →乐不可支 → 支支吾吾 → 吾膝如铁 → 铁证如山 → 山穷水尽 → 尽善尽美 → 美中不足 → 足智多谋 → 谋事在人 → 人定胜天 → 天外有天 → 天伦之乐 → 乐不可支 → 支支吾吾 → 吾膝如铁 → 铁树开花 → 花红柳绿 → 绿水青山 → 山清水秀 → 秀水明山 →山明水秀 → 秀出班行 → 行云流水 → 水落石出

索然无味、索莫乏气、索垢指瘢、索隐行怪、索然俱散、索垢寻疵

索要,要领,领袖,袖口,口诀,诀别,别离,……

你好,集思广益,益有良师,师出无名复,名声远扬,扬厉铺张.张三李四.四制不拗六.六亲不认.认仇作父,负债bai子还.还原返本,本乡本土.土偶蒙金.金丹换骨du.骨化形销,销声匿影,影影绰绰zhi,绰绰有余,余音袅袅,袅袅炊烟.dao烟波浩渺.祝愉快!

酌古参今 → 今愁古恨 → 恨海难填 → 填街塞巷 → 巷尾街头 → 头出头没 → 没查没利 → 利傍倚刀 → 刀光剑影 → 影形不离 → 离本徼末 → 末大必折 → 折长补短 → 短兵接战 → 战不旋踵 → 踵迹相接 → 接二连三 → 三百瓮齑 → 齑身粉骨 → 骨鲠

瘢成语 :洗垢求瘢、寻瘢索绽、索垢指瘢

没有“写懈”字打头的成语,含“懈”字的成语只有8个:1、倾摇懈弛 qīng yáo xiè chí 【解释】心绪不宁,精神懈怠.【出处】宋曾巩《送李材叔知柳州序》:“倾摇懈弛无忧且勤之心.”2、夙夜不懈 sù yè bù xiè 【解释】夙夜:早晚;懈

岭字开头的成语接龙.岭字开头的成语接龙:岭南天地,地老天荒,荒郊野外,外强中干,干柴烈火,火树银花,花容月貌,貌合神离,离群索居,居高临下,下不为例,例行公事,事无巨细,细水长流,流芳百世,世外桃源,源源不断,断章取义,义薄云天,天马行空,空穴来风,风月无边,边城浪子,子虚乌有,有机可乘,乘风破浪,浪子回头,头重脚轻,轻而易举,举案齐眉,眉眼如画,画龙点睛.

没有嘱开头的成语,只能谐音或结束.嘱的成语有:买上嘱下 千叮万嘱 千叮咛,万嘱咐

鞘里藏刀 -->刀山火海 --> 海阔天空 --> 空腹高心 --> 心惊胆战 --> 战无不胜 --> 胜任愉快 --> 快意当前 --> 前仰后合 --> 合二为一 --> 一锤定音 --> 音容宛在 --> 在所不惜 --> 惜玉怜香 --> 香草美人 --> 人命危浅 --> 浅尝辄止 --> 止暴禁非 --> 非同寻常--> 常年累月 --> 月晕而风 --> 风风雨雨 --> 雨打风吹 --> 吹灰之力 鞘里藏刀 qiào lǐ cáng dāo 【解释】刀室中藏着利刀.比喻暗藏杀心. 【结构】偏正式 【用法】作宾语、定语;用于比喻句 【近义词】笑里藏刀 【例句】我们不怕直接冲突,只是要提防那些鞘里藏刀的敌人

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com