www.5129.net > 四年级除法竖式计算

四年级除法竖式计算

四年级上册除法竖式练习题 阅读:70162013-01-19 20:10 标签:杂谈92÷30= 30÷10= 64÷30= 85÷40=93÷30= 620÷20= 140÷30= 150÷20=565÷80= 312÷60= 364÷70= 352÷50=84÷21= 169÷23= 1324÷81= 1245÷71=164÷22= 1350÷51= 196÷39=

672÷14=48 96÷12=8 72÷12=63.5 336÷84=4 928÷32=29

除数是两位数,就看被除数的前两位,前两位不够除,就看前三位,除到哪一位,就把商写到那一位的上面,每次除的余数都要比除数小.

310÷50 170÷30 643÷80 406÷60 285÷40 111÷20478÷70 163÷30 294÷60346÷42 171÷57 1674÷93876÷73 2001÷87 10332÷844814÷83 8445÷33 3243÷47 1827÷63 1568÷28 2669÷36

672÷14= 96÷12= 762÷12= 336÷84= 828÷18= 260÷32= 406÷58= 460÷28= 790÷34= 968÷28= 648÷36= 874÷23= 406÷58= 624÷24= 368÷46= 72÷12= 1752÷30= 897÷27= 864÷47= 962÷35= 576÷18=912÷38=200÷32=360÷24=832÷26=574÷41=936÷

565÷35= 95 0÷14= 702÷55= 535÷15= 997÷71= 789÷18= 541÷67= 835÷44= 561÷19= 44÷11= 895÷49= 962÷83= 284÷68= 174÷51= 493÷68= 282÷76= 830÷82= 207÷56= 731÷77= 735÷80= 185÷33= 381÷74= 32

1、首先写出被除数,除数和除号如下图所示:2、然后从最高位看起,6不够8除,需要看到6的下一位64,64除以8,可以在64的个位上写8.3、然后用8*8,乘得的结果写在对应的数位下面,如下图所示:4、最后作差,64-64,得到余数为0,

520/80、247/40、161/37、432/19、324/81、307/52、204/53、435/73、188/47、198/28、540/67、368/46、376/42、274/31、547/64、376/47、376/52、560/38、547/64、288/36、474/59、556/77、192/44、259/37、685/76、200/48、200/34、200/26、62/19、58/23

23+(-73) (-84)+(-49) 7+(-2.04) 4.23+(-7.57) (-7/3)+(-7/6) 9/4+(-3/2) 3.75+(2.25)+5/4 -3.75+(+5/4)+(-1.5) (17/4)+(-10/3)+(+13/3)+(11/3) (-1.8)+(+0.2)+(-1.7)+(0.1)+(+1.8)+(+1.4) 4.6-(-3/4+1.6-4-3/4) 1/2+3+5/6-7/12 [2/3-4-1/4*(-0.4)]/1/3+2 22+(-4)+(-2)+4

四年级上册除法竖式练习题 阅读:70162013-01-19 20:10 标签:杂谈 92÷30= 30÷10= 64÷30= 85÷40= 93÷30= 620÷20= 140÷30= 150÷20= 565÷80= 312÷60= 364÷70= 352÷50= 84÷21= 169÷23= 1324÷81= 1245÷71= 164÷22= 1350÷51= 196÷39=

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com